Liz Baillie

Blog เขียนไปเรื่อย สไตล์คนชอบเขียน

สาเหตุการว่างงานของปริญญาตรี

Author: No Comments Share:
ว่างงาน

ปัญหาองค์วิชาความรู้ของแรงงานเจเนอเรชั่นใหม่ในขณะนี้ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลให้มีปริมาณผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี โดยมีผลสำรวจระบุว่าประเทศไทยมีบัณฑิต ปริญญาตรี ที่ว่างงานเป็นจำนวนมากถึงสองแสนคนจากการสำรวจเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนอะไรบ้างในสังคมตลาดแรงงานในไทย

รายละเอียดที่ผกผันกันของสถิติจำนวนผู้ว่างงานรวมทั้งมีงานทำเปรียบเทียบในช่วงเวลา 1 ปีคือ เดือนกันยายน 2561 และ เดือนกันยายน 2562 พบว่าจำนวนของผู้มีงานทำลดน้อยลง 7.4 แสนคน จากข้อมูลการสำรวจผู้มีงานทำในเดือนกันยายน 2561 จำนวน 37.95 ล้านคน เทียบกับจำนวนที่สำรวจในเดือนกันยายน 2562 ที่มีอยู่ 37.21 ล้านคน และสถิติของผู้ว่างงานที่สูงขึ้นกว่า 1.2 หมื่นคน จาก 3.73 แสนคนในปีก่อนมาเป็น 3.85 แสนคนในปีนี้

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความสอดคล้องของกันและกันในภาคเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่เปิดรับการลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งการเข้าสู่สังคมสูงอายุเนื่องจากจำนวนประชากรเกิดใหม่น้อยลง ถือว่าเป็นการกดดันให้ประเทศไทยสร้างแรงงานยุคใหม่ที่มีคุณภาพและแรงงานยุคเก่าอยู่ได้ด้วยองค์ความรู้เสริมที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในอนาคตข้างหน้า นอกจากนี้ยังต้องนับรวมไปถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและสงครามการค้าอีกด้วย เพราะส่งผลกระทบถึงกัน

อุปสรรคที่เห็นได้ชัดเจนมีผลต่อตลาดแรงงานจนกระทั่งเกิดภาวะบัณฑิต ปริญญาตรี ว่างงานกันจำนวนมากถึงสองแสนคนในขณะนี้ บ่งชี้เราว่าองค์ความรู้ของเด็กจบใหม่ยังไม่เป็นที่ต้องการอย่างเหมาะสมขององค์กรที่ตนหมายมั่น ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้องค์กรทุกขนาดต้องปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ความไม่สอดคล้องของการศึกษากับความต้องการของตลาดแรงงาน

ด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมยุคดิจิทัลทำให้มีการเกิดความไม่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่อาจมอบทักษะไม่ครอบคลุมหรือคุณภาพต่ำลงต่อนักศึกษา อีกทั้งหลายกระบวนการดำเนินงานที่มีผลจาก Digital Disruption ที่การเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ๆสามารถใช้เทคโนโลยีแทนที่การทำงานบางอย่างได้โดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ จึงเป็นสาเหตุของความไม่สอดคล้องดังกล่าว

คำถามคือ หลักสูตรในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นมีคุณภาพเพียงพอหรือปรับตัวบูรณาการองค์ความรู้ได้ดีพอต่อความจำเป็นหรือยัง ซึ่งเห็นได้ชัดอยู่ว่าระบบทั้งสองนั้นไม่ตอบโจทย์ต่อกัน

เพราะทักษะจากห้องเรียนยังไม่ตอบสนองต่อสายงานที่กำลังขาดแรงงาน จวบจนถึงการแห่เรียนในด้านที่บุคลากรในสายวิชาชีพนั้นล้นตลาดเกินความต้องการขององค์กรหรือเรียนตามค่าความนิยมตามสมัย แต่สิ่งเหล่านี้จะโทษใครสักคนอาจเป็นไปไม่ได้ เพราะย่อมขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุ

การเสริมวิชาความรู้ในด้านทางเลือกหรือแนะแนว 138bet แก่นักเรียนก็เป็นเรื่องจำเป็น เนื่องจากต้องแนะสิ่งที่ทุกคนต้องเจอในการดำเนินชีวิตในอนาคตเนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เห็นว่าสำคัญตอนนี้บางทีอาจเป็นสิ่งที่ตลาดไม่ต้องการหรือต้องการลดน้อยลงในวันข้างหน้า ปูแนวทางของความเป็นไปได้ในอนาคตเพื่อการตัดสินใจ

ที่สำคัญคือทักษะที่ควรสร้างเสริม โดยจะเห็นได้ว่าความสามารถที่โดดเด่นเพียงด้านเดียวอาจไม่พอต่อการทำงานในขณะนี้ โดยความสำคัญที่จำเป็นมากที่พวกเราต่างทราบและพึงแสวงหาความรู้เพิ่มเติมกันอยู่ก็คือ ภาษา เพื่อเอื้อต่อการทำงานในยุคที่ครอบคลุมกันทั่วโลก และความชำนาญทางด้าน IT ก็สำคัญ ซึ่งวิชาความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมที่ประยุกต์ใช้ควบคู่กับสังคมดิจิทัลย่อมขาดจากกันไม่ได้ และทักษะของการคิดวิเคราะห์ ซึ่งสามทักษะนี้ล้วนเป็นสิ่งที่หน่วยงานในปัจจุบันต้องการเป็นอย่างมากแต่ขาดแรงงานที่มีคุณลักษณะดังกล่าวอยู่

ดังนั้นภาคการศึกษาในทางสถาบันต่างๆก้าวเข้าสู่ปรับตัวและบูรณาการตามการเปลี่ยนแปลงตระหนักทราบแล้วหรือยัง กับการหยิบยื่นองค์ความรู้และเสริมทักษะได้ตรงตามความต้องการขององค์กรน้อยใหญ่ที่อ้าแขนรองรับแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการ

Previous Article

แนวทางการเขียนเรื่องสั้น

Next Article

เทคนิคแยกชนิดงูเหลือมกับงูหลามแบบง่าย

You may also like